รู้จักกับเรา Art for you


ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว :  ศาสตราจารย์ ศิลป์  พีระศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำขึ้นใจ – บทเพลงเพื่อข้าราชการที่ดี

สุดยอดโฆษณา

สุดยอดโฆษณา ไทยประกันชีวิต

Thailand’s Got Talent S.2 – ดาวิด คิม – ตามหาแม่

Advertisements

ตรวจสอบคะแนนส่งงาน ม.5

คะแนนเก็บ ม.5 รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาพการ์ตูนลายเส้น

This slideshow requires JavaScript.

ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพที่เอื้อเฟื้อเป็นวิทยาทาน

จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ขอบคุณที่มา http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/P2394074/P2394074.html

This slideshow requires JavaScript.

นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตร นายชุบและนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต

ประวัติการศึกษา
นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต จบการศึกษาจากสถานศึกษาดังนี้
พ.ศ. ๒๕๐๓:จบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๙:จบระดับอุดมศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๐

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๐๙:เป็นพระอาจารย์พิเศษถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) และสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๗: เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะไทย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ปัจจุบัน: เป็นศิลปินอิสระ ทำงานจิตรกรรม งานหุ่นไทยและงานวิจิตรศิลป์อื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการหล่อหินทราย

โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และ อบต.โชคชัย จัดทำโครงการฝึกอบรม
การหล่อหินทรายและแกะเทียน ณ วัดใหม่สระประทุม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

This slideshow requires JavaScript.

งานวิจัยศิลปะ

บทคัดย่อ – การสร้างและใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การหล่อหินทราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บทคัดย่อ – ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปั้นรูป รายวิชาประติมากรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ

ติดต่อเรา