กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โทรศัพท์  044 – 491087

พบผู้ปกครองครั้งที่ 2 โชคชัยสามัคคี

Advertisements