ประเภทของทัศนศิลป์

 

ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก  ยากที่จะตัดสิน  หรือชี้เฉพาะเจาะจงไปได้ว่าเป็นอย่างไร  ศิลปะบางชิ้นไม่สามารถจัดกลุ่ม  จัดประเภทได้  ในขณะที่ผลงานศิลปะบางชิ้นเป็นผลรวมของศิลปะอีกหลายประเภทรวมกัน  แต่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา  โดยทั่วไปแล้วเรามักจะจัดแบ่งศิลปะออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
     1. จิตรกรรม  ภาพพิมพ์  (Painting and Printing)
     2. ประติมากรรม  (Sculpture)
     3. สถาปัตยกรรม  (Architecture)
     4. วรรณกรรม  (Literature)
     5. ดนตรี  (Music)
     6. นาฏศิลป์  (Drama)

งานศิลปะประเภทต่าง ๆ  ที่กล่าวมานี้ยังจัดแบ่งย่อยได้อีกตามการรับรู้ค่าสุนทรีย์  เช่น 
         ศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็น  เรียกว่า  ทัศนศิลป์  (Visual  Art)  ได้แก่  จิตรกรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม
         ศิลปะที่รับรู้ด้วยการได้ยิน  เรียกว่า  โสตศิลป์  (Audio  Art)  ได้แก่  วรรณกรรม  ดนตรี 
         ศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองและการได้ยิน  เรียกว่า  ศิลปะผสม  (Audio Visual  Art)

 

 

Advertisements