บทคัดย่อ – การสร้างและใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การหล่อหินทราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บทคัดย่อ – ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปั้นรูป รายวิชาประติมากรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Advertisements