โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และ อบต.โชคชัย จัดทำโครงการฝึกอบรม
การหล่อหินทรายและแกะเทียน ณ วัดใหม่สระประทุม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements