ขอบคุณที่มา http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/P2394074/P2394074.html

This slideshow requires JavaScript.

นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตร นายชุบและนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต

ประวัติการศึกษา
นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต จบการศึกษาจากสถานศึกษาดังนี้
พ.ศ. ๒๕๐๓:จบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๙:จบระดับอุดมศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๐

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๐๙:เป็นพระอาจารย์พิเศษถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) และสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๗: เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะไทย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ปัจจุบัน: เป็นศิลปินอิสระ ทำงานจิตรกรรม งานหุ่นไทยและงานวิจิตรศิลป์อื่น ๆ

Advertisements